Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τεχνική ενημέρωση, στείλτε μας το mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: civilenglar@gmail.com

Κυριακή 29 Απριλίου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΦΚΑ ΕΩΣ 18/05/2018

Παρατείνεται μέχρι 18 Μαΐου 2018 η καταβολή της τρέχουσας εισφοράς μηνός Μαρτίου 2018 σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση 18/2018 του ΔΣ του ΕΦΚΑ.
Η απόφαση αφορά μη μισθωτούς ασφαλισμένους. Στόχος «να διασφαλιστεί η εισπραξιμότητα της ανωτέρω εισφοράς και παράλληλα να διατηρηθούν τα ευεργετήματα και δικαιώματα (ασφαλιστική ικανότητα, ενημερότητα κλπ) που είναι συνδεδεμένα με αυτή», σύμφωνα με την απόφαση.
Αναλυτικά το κείμενο της απόφασης:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΕΦΚΑ 18/26-04-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 353
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12-05-2016), καθώς και του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α΄ 236/19-12-2016) Εφαρμοστικές Διατάξεις του πρώτου.
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.9/56379/14950/28-12-2016 (ΦΕΚ 729/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς επίσης και τη με αριθμ. πρωτ. Δ9/13781/4467/24-03-2017 (ΦΕΚ 157/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31-3-2017) τροποποιητική αυτής.
3. Την υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ.60298/1472/23-12-2016 Υπουργική Απόφαση.
4. Την υπ’ αριθμ. ΔIΕΙΣΦΜΜ/380/24-04-2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών και Ελέγχων, με θέμα: «Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου 2018 των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων ελευθέρων επαγγελματιών)».
5. Την πρόταση του αναπληρωτή Προέδρου Δ.Σ. – αναπληρωτή Διοικητή ΕΦΚΑ, κ. Λ. Σέμπου, η καταβολή της τρέχουσας εισφοράς μηνός Μαρτίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων να παραταθεί μέχρι 18-05-2018.
6. Τις απόψεις των μελών. 7. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την πρόταση του αναπληρωτή Προέδρου Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την παράταση της καταβολής της τρέχουσας εισφοράς μηνός Μαρτίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων μέχρι 18-05-2018, προκειμένου να διασφαλιστεί η εισπραξιμότητα της ανωτέρω εισφοράς και παράλληλα να διατηρηθούν τα ευεργετήματα και δικαιώματα (ασφαλιστική ικανότητα, ενημερότητα κλπ) που είναι συνδεδεμένα με αυτή.
Β) Την άμεση επικύρωση των Πρακτικών.
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. – ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

Πέμπτη 12 Απριλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒUILDINGCERT ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Παράβολα του Ν.4409/2016:


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Τρίτη 10 Απριλίου 2018, ενεργοποιούνται οι νέες εκδόσεις των διαδικτυακών εφαρμογών του www.buildingcert.gr, που υλοποιούν τα προβλεπόμενα στην Αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/15418/1294/15.03.2018 Απόφαση του Υπουργού και Αν. Υπουργού ΠΕΝ, του Υπουργού και Αν. Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ, (ΦΕΚ Β΄ 1242/04.04.2018) και τον Ν. 4409 / 2016. Ειδικότερα:
  1. Καταργούνται τα παράβολα με κωδικό τύπου 2246 ("Ανανέωση Εγγραφής Ενεργειακού Επιθεωρητή") και αξία 100 ευρώ που υπέβαλλαν ετησίως οι ενεργ. επιθεωρητές για να διατηρούν την ιδιότητα του Ενεργ. Επιθεωρητή και να συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση στο Αρχείο Επιθεωρήσεων.
  2. Για την υποβολή μιας επιθεώρησης Α' Τάξης απαιτείται η πληρωμή και υποβολή στο buildingcert.gr παραβόλου με κωδ. τύπου 8012 ("Υποβολή Ενεργειακής Επιθεώρησης Α' Τάξης") και αξία 5 ευρώ. Για υποβολή επιθεωρήσεων Β' ή Γ' Τάξης απαιτείται παράβολο τύπου 8013 ("Υποβολή Ενεργειακής Επιθεώρησης Β' Τάξης") με αξία 10 ευρώ ή 8014 ("Υποβολή Ενεργειακής Επιθεώρησης Γ' Τάξης") με αξία 30 ευρώ. Τα παράβολα αυτά βαρύνουν τον υπόχρεο (ιδιοκτήτη) και ωφελούμενο απο το ΠΕΑ και πρέπει να εκδίδονται στο ΑΦΜ του. Η υποβολή των παραβόλων γίνεται μέσα απο το buildingcert.gr και ο έλεγχoς και η δέσμευση τους γίνεται αυτόματα με επικοινωνία του buildingcert.gr με τα συστήματα της ΓΓΠΣ, χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια.
  3. Τα παράβολα με κωδ. τύπου 2245 ("Εγγραφή Ενεργ. Επιθεωρητή") και 2247 ("Εγγραφή Νομικού Προσώπου") παραμένουν αλλά ο έλεγχος και η δέσμευσή τους γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια.

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

«Γνωστοποίηση άρθρου 20 του ν.4488/2017 – Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα»

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/28110

 ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση άρθρου 20 του ν.4488/2017 - Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα»

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4488/2017 (ΦΕΚ Α' 137/13-9-2017) επέρχονται μεταβολές στο καθεστώς ασφάλισης των μηχανικών και των δικηγόρων στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, αναδρομικά από 1/1/2017, με βασικό στοιχείο την αποσύνδεση της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση των ανωτέρω φορέων από την εγγραφή στους οικείους επαγγελματικούς συλλόγους.

Ειδικότερα, με την κοινοποιούμενη ρύθμιση επέρχονται οι εξής μεταβολές στο καθεστώς ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων:

Α. Ασφάλιση Μηχανικών

Από τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ (άρθρο 6 του α.ν.2326/1940, όπως ισχύει) προβλέπεται η υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του ανωτέρω πρώην φορέα, και από 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ, των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), από την ημερομηνία εγγραφής τους σε αυτό, ανεξάρτητα εάν ασκούν ή όχι το επάγγελμα.

Συνεπώς, με βάση την ανωτέρω ρύθμιση για την υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ αρκούσε η εγγραφή στο ΤΕΕ, χωρίς να εξετάζεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες εάν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.

Με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν.4488/2017 επέρχεται μεταβολή στο ανωτέρω καθεστώς, και τίθεται ως προϋπόθεση η ταυτόχρονη έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. για την ασφάλιση των μηχανικών που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα στον ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ - Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη. Σε περίπτωση διακοπής άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας και διαγραφής από τη Δ.Ο.Υ. διακόπτεται η υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αντίστοιχα για τα εν λόγω πρόσωπα ως προς την ασφάλισή τους στο ΕΤΕΑΕΠ για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή (πρώην Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και πρώην Τομέας Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.4387/2016.

Ειδικά για τους μηχανικούς που είναι μέλη του ΤΕΕ και δεν έχουν έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. ως φυσικά πρόσωπα, αλλά μετέχουν ως εταίροι ή μέλη ή διαχειριστές σε εταιρείες με τεχνικό αντικείμενο (αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο), ανεξαρτήτως της νομικής μορφής αυτών, και για τις οποίες έχει γίνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ. ως μη φυσικά πρόσωπα και είναι καταχωρημένες στο ΓΕΜΗ ή στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών που τηρείται στο ΤΕΕ, η ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ) και στο ΕΤΕΑΕΠ είναι υποχρεωτική.

Επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις μηχανικών, εγγεγραμμένων στο ΤΕΕ, που παρέχουν εξαρτημένη εργασία ως μηχανικοί, η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ) και στο ΕΤΕΑΕΠ είναι υποχρεωτική χωρίς να εξετάζεται εάν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.
 ΚΤΛ
 Ε. Ασφάλιση μηχανικών που έχουν τραπεί σε άλλο επάγγελμα
Όπως σας έχουμε γνωρίσει με το αριθ. Φ.10043/19893/606/30.5.2017 έγγραφό μας (ΑΔΑ : 6ΧΜΠ465Θ1Ω-Λ96), στις περιπτώσεις μελών του ΤΕΕ που έχουν τραπεί σε άλλο επάγγελμα, δηλαδή δεν απασχολούνται ως μηχανικοί, και παρέχουν μισθωτή εργασία (για παράδειγμα απασχολούνται ως υπάλληλοι γραφείου) ή μη μισθωτή εργασία (για παράδειγμα ασκούν εμπορική δραστηριότητα), αλλά εξακολουθούν να είναι μέλη του ΤΕΕ, δηλαδή διατηρούν την ιδιότητα, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.4387/2016.

Μετά την ισχύ της κοινοποιούμενης ρύθμισης, στις ανωτέρω περιπτώσεις από 1/1/2017 και μετά δεν προκύπτει πλέον παράλληλη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, και ως εκ τούτου δεν έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του άρθρου 36 παρ. 1 του ν.4387/2016.

Παράδειγμα 4: Μηχανικός, ασφαλισμένος μέχρι 31/12/1992 (παλαιός ασφαλισμένος), εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ, χωρίς έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., ο οποίος απασχολείται ως υπάλληλος γραφείου στον ιδιωτικό τομέα. Μέχρι 31/12/2016 υπαγόταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ως μισθωτός και στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ως ελεύθερος επαγγελματίας (λόγω ιδιότητας). Από 1/1/2017, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 παρ. 1 του ν.4387/2016, κατέβαλε ασφαλιστική εισφορά ως μισθωτός βάσει του άρθρου 38 και 41 παρ. 1 του ν.4387/2016, και εφόσον δεν καλυπτόταν η ελάχιστη προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά του ελεύθερου επαγγελματία, κατέβαλε τη σχετική διαφορά.

Μετά την ισχύ της κοινοποιούμενης ρύθμισης, για τον εν λόγω ασφαλισμένο προκύπτει διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης στο πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ από 1/1/2017, και συνεπώς από την ανωτέρω ημερομηνία καταβάλει ασφαλιστική εισφορά ως μισθωτός βάσει του άρθρου 38 και 41 παρ. 1 του ν.4387/2016. Σε περίπτωση όμως που το επιθυμεί, ο εν λόγω ασφαλισμένος μπορεί να συνεχίσει προαιρετικά την ασφάλισή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 της κοινοποιούμενης ρύθμισης.

Ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 142 του Ν . 4495/2017

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ν.Λάρισας


O Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ν. Λάρισας σας προσκαλούν στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα γίνει την Πέμπτη15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 21:00 στο μπαρ "MAJESTY" στην οδό Παπαναστασίου 55Α.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.
Εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου 
Ο Πρόεδρος Χύτας Δημήτριος


Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

Τέλη του μήνα οι αιτήσεις για το «Εξοικονομώ ΙΙ» - 'έπεσαν' οι υπογραφές για το πληροφοριακό σύστημα

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης υπέγραψε σήμερα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), Νίκο Καραμούζη, τη δωρεά από την ΕΕΤ του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ».
Μέσω του πληροφοριακού συστήματος θα γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και η παρακολούθηση της πορείας τους για ένταξη στις χρηματοδοτούμενες δράσεις.
Οπως αναφέρει το γραφείο τύπου του ΥΠΕΝ, "η διαδικασία σύνδεσης των τραπεζών με το πληροφοριακό σύστημα θα ξεκινήσει σταδιακά από τις 15 Φεβρουαρίου και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε στη συνέχεια θα αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.
Τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση προκήρυξης του προγράμματος, η οποία θα περιλαμβάνει και τον οδηγό εφαρμογής."

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, μπορούν να προσφεύγουν από σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές, δημοσιογράφοι, αγρότες κ.α.) προκειμένου να ρυθμίσουν οφειλές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η αίτηση μπορεί να αφορά οφειλές έως 50.000 ευρώ προς την ΑΑΔΕ και επιπρόσθετα οφειλές έως 50.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Τους επόμενους μήνες θα υπάρξει δυνατότητα ρύθμισης και για όσους έχουν υψηλότερες οφειλές.
Προϋπόθεση ένταξης στη διαδικασία είναι:
  1. Ο ελεύθερος επαγγελματίας να έχει επιτύχει κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μία φορά κατά την προηγούμενη τριετία (ακόμα και το φορολογικό έτος 2017, εφόσον επιθυμεί)
  2. Η οφειλή, μετά το «κούρεμα» προστίμων και προσαυξήσεων να αξιολογείται ως βιώσιμη και συγκεκριμένα είναι έως 8 φορές μεγαλύτερη του ετησίου εισοδήματος του οφειλέτη (π.χ. για εισόδημα 5.000 ευρώ, η οφειλή μετά το «κούρεμα» να είναι μέχρι 40.000 ευρώ)
  3. Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη να είναι μικρότερη από το 25πλασιο της οφειλής προς ρύθμιση (π.χ. για οφειλή προ «κουρέματος» 40.000 ευρώ, δεν πρέπει τα περιουσιακά στοιχεία να υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ)
Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν «κούρεμα» τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων, καθώς και επιμήκυνση της εναπομείνασας οφειλής έως 120 δόσεις, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και του εισοδήματος του οφειλέτη.
Συγκεκριμένα:
  • για οφειλές έως 3.000 ευρώ προσφέρονται μέχρι 36 δόσεις
  • για οφειλές 3.000,01 – 20.000 ευρώ προβλέπεται «κούρεμα» 85% τόκων και προσαυξήσεων, καθώς και ρύθμιση έως 120 δόσεις
  • για οφειλές 20.000,01 – 50.000 ευρώ προβλέπεται «κούρεμα» 85% τόκων και προσαυξήσεων και επιπλέον «κούρεμα» 95% προστίμων, καθώς και ρύθμιση έως 120 δόσεις
Ο καθορισμός της δόσης προκύπτει βάση της αρχής ότι το άθροισμα δόσεων προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ σε ετήσια βάση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο του καθαρού εισοδήματος (EBITDA), προσαυξημένο με το μέσο όρο τριετίας των εσόδων από άλλες πηγές (π.χ. ενοίκια). Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη είτε το εισόδημα του προηγούμενου έτους είτε ο μέσος όρος της προηγούμενης τριετίας (ότι είναι υψηλότερο από τα δύο).
Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού γίνεται μέσω του ιστοτόπου της ΕΓΔΙΧ, στη διεύθυνση www.keyd.gov.gr.
Επίσης από σήμερα ενεργοποιείται νέα αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού, περιλαμβάνοντας πρόσθετους αυτοματισμούς, μεταξύ των οποίων και την καταχώρηση των στοιχείων οφειλών προς την ΑΑΔΕ. Πλέον, δηλαδή, όλες οι οφειλές προς τράπεζες, ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ καταχωρούνται αυτόματα.
Από το Γραφείο Τύπου

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Διευκρινιστικές Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 40 του ν. 4495/2017

Θέμα: Διευκρινιστικές Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 40 του ν. 4495/2017

Μετά από ερωτήματα πολεοδομικών υπηρεσιών, σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 40 του ν.4495/2017 για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας, διευκρινίζουμε για την ενιαία εφαρμογή αυτού από τις Υπηρεσίες Δόμησης τα παρακάτω:
Στο άρθρο 40 του ν.4495/2017 που φέρει τίτλο «Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας» ορίζονται ρητά τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής αδείας, στα οποία δεν περιλαμβάνεται η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του μηχανικού. Συνεπώς, για την εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων του ν.4495/2017 και για την έκδοση οικοδομικής αδείας, δεν απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του μηχανικού, αλλά μόνο τα αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ του Δημοσίου, ΕΦΚΑ και δήμου.
Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/47676/0026/13-10-2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση Συντονισμού και ελέγχου εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, στο οποίο αναφέρεται επί λέξει ότι: «λόγω της κατάργησης των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ η κράτηση υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) ως παρακολούθημα της προηγούμενης καταργείται ομοίως», διευκρινίζουμε ότι δεν απαιτείται για την χορήγηση της οικοδομικής αδείας, η κράτηση 1% υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

H Γενική Γραμματέας
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ 2018!


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΩΣ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ (Ν.3986/11) Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012.

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του τέως Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και νυν Ε.Φ.Κ.Α., ότι αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια αναδρομικών Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων, σύμφωνα και με την υπ'αρ.398/Θ20/18.05.2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α..
EK THΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

http://www.tsmede.gr:65401/

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του ν.4495/2017

Δημοσιεύθηκε από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
η από 16-11-2017 εγκύκλιος 1 με θέμα:
"Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του ν.4495/2017"http://www.ypeka.gr/

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

Παραπληροφόρηση τα περί μη αναγκαιότητας υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Δόθηκε νέα παράταση στην τακτοποίηση αυθαιρέτων -Κατατέθηκε ν/σ για δομημένο περιβάλλον

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ (04/10/2017)

Φωτογραφία του Giorgos Tsiamtsiakiris.

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ"

 Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων  
για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο  
«Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός» για το  
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Στον σύνδεσμο http://upload.users.uth.gr/files/prok.dierg.2017-18.docx  
θα βρείτε τη σχετική προκήρυξη.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία  
επιλογής,θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ μέχρι και την  
Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να  
ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ http://pmtsp-master.uth.gr  ή να  
απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (τηλ.: 24210-74444, fax:  
24210-74384, e-mails:pmtsp-master@uth.grstvafeia@prd.uth.gr).


Εκ μέρους του Διευθυντή του ΔΠΜΣ κ. Σεραφείμ Πολύζου,


Στέβη Βαφειάδου
Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ.

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του καθεστώς του Ν.4442/2016

ΠΙΣΙΝΕΣ Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών (εντός τουριστικών καταλυμάτων)

ΚΕΛΥΦΟΣ Τοποθέτηση ενεργειακού κελύφους σε υπάρχον κτίριο

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗ Σχετικά με διαχωρισμό διαμερίσματος" (Άρθρο 4 του ν.4067/2012)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Αναθεώρηση επ΄αόριστον οικοδομικών αδειών βάσει της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.4067/2012

Παρασκευή 5 Μαΐου 2017

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΦΕΚ1544 Β' Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178-2013


ΦΕΚ1544 Β' Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178-2013

διαβαστε το ΦΕΚ εδω:


ΦΕΚ1242Β' ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣΦΕΚ1242Β' ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

διαβαστε το ΦΕΚ στον συνημμενο συνδεσμο
ΔΑΟΚΑ / Γ' - Έγγραφο 20777/26-4-2017 "Αρμόδια όργανα ελέγχου κατασκευών εκκλησιαστικών ακινήτων του Ν. 590/77."

ΔΑΟΚΑ / Γ' - Έγγραφο 20777/26-4-2017

 "Αρμόδια όργανα ελέγχου κατασκευών εκκλησιαστικών ακινήτων του Ν. 590/77."

διαβαστε εδω στο συνδεσμο
 

Δευτέρα 1 Μαΐου 2017

ΝΟΚ 4067/2012 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΞΩΣΤΕΣ (ΠΑΤΑΡΙΑ)


ΔΑΟΚΑ / Γ' - Έγγραφο με α.π 136/27-4-2017 "Σχετικά με εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) σύμφωνα με την παρ.28 του άρθρου 2 και την παρ. 6ιδ του άρθρου 11 του ν.4067/2012"

Διαβαστε Εδω:

ενδεικτικα αναφερεται:

"........Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στην περίπτωση κτιρίων με χρήση κατοικίας είναι δυνατή ηκατασκευή εσωτερικού εξώστη, υπολογίζοντας ως επιφάνεια του υποκείμενου χώρου κάθεοριζόντια ιδιοκτησία ξεχωριστά, ούτως ώστε να μην εκτείνεται το πατάρι πάνω από τυχόν όμορη ιδιοκτησία. Είναι σαφές ότι ο ορισμός του εσωτερικού εξώστη προϋποθέτει την μη ύπαρξη κλειστών τμημάτων αυτού για την απαλλαγή τους απο την προσμέτρησή του στο συντελεστή δόμησης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει τον κατακερματισμό αυτού λαμβάνοντας ως επιφάνεια υποκείμενου χώρου μόνο το δωμάτιο που επικοινωνεί με αυτό. Τέλος επισημαίνεται ότι δεν προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις η υποχρέωση μη ύπαρξης άλλων χώρων κύριας ή βοηθητικής χρήσης της κατοικίας – διαμερίσματος όπως διάδρομοι, χώροι υγιεινής κλπ. κάτω από τον εσωτερικό εξώστη...."


POS ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ - Y.A. 45231-27/4/2017

Y.A. 45231 Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016


ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ - Υ.Α. 153394/919 - 21/4/2017

Υ.Α. 153394/919: Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών.


Διαβαστε ΕΔΩ: 2017-04-21 Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών. 

NEA ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - εξ αναβολης

NEA ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - εξ αναβολης - 5 ΜΑΙΟΥ 2017 - 19.30 μμ

Λόγω έλλειψης απαρτίας στην ΓΣ της 28ης Απριλίου 2017, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας-Παράρτημα Λάρισας μετατίθεται σύμφωνα με το καταστατικό (εξ αναβολής ΓΣ) για την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 στις 19:30 στην αίθουσα ισογείου του ΤΕΕ. 
Τα θέματα της ΓΣ ορίζονται: 
1-Παρουσίαση ΔΣ και απολογισμός πεπραγμένων, 
2-Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου και σχολιασμός, 
3-Προτάσεις μελών για δράση Συλλόγου, 
4-Συζήτηση με τα μέλη για τα προβλήματα του κλαδου. 

ΕΠΙΣΗΣ: *Κάθε μέλος μπορεί να θέσει με mail ερωτήματα στο ΔΣ τα οποία θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν στη ΓΣ. Μπορούν επίσης να προτείνουν θέματα συζήτησης".
Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος – Τοπικό Τμήμα Λάρισας  καλει όλα τα μελη του σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Παρασκευη 28 Απριλίου 2017, στις 18:30μμ στην αίθουσα του ΤΕΕ Κ-Δ Θεσσαλίας (ΥΠΟΓΕΙΟ).Εκ μέρους του Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας
Χύτας Δημήτριος                            Καφανέλης ΚυριάκοςΣάββατο 15 Απριλίου 2017

Τρίτη 7 Μαρτίου 2017

Εκδήλωση - "Θερμομονωτική προστασία κτιρίων"

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος – Τοπικό Τμήμα Λάρισας διοργανώνει την Τρίτη 14 Μαρτίου στην αίθουσα τουΤΕΕ Κ-Δ Θεσσαλίας (3ος όροφος) ημερίδα με θέμα"Θερμομονωτική προστασία κτιρίων".


ΥΛΙΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΠρόγραμμα εκδήλωσης:
17:45-18:00 : Προσέλευση-εγγραφές
18:00-19:00 : «Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των                                κτιρίων»
                       Κ. Τσικαλουδάκη, επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Πολ. Μηχανικών Α.Π.Θ.
19:00-20:00 : «Οικοδομικές επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος για τη βελτίωση της                                            θερμομονωτικής προστασίας των κτιρίων» 
                       Δ. Αραβαντινός, καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
20:00-20:30 : Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του ΤΕΕ Κ-Δ Θεσσαλίας

                             Εκ μέρους του Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                                    Ο Γραμματέας
Χύτας Δημήτριος                             Καφανέλης Κυριάκος


Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ - Σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα το ΠΔ για τις χρήσεις γης.Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, θέτει από σήμερα Τρίτη 28-2-107 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης». Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία καθορίζονται το εύρος και περιεχόμενο των νέων κατηγοριών χρήσεων γης σε αντικατάσταση του Κεφ. Β του νόμου 4269/2014 που καταργήθηκε το 2016 (ν. 4389/2016) και με στόχο την προσαρμογή στην σύγχρονη πραγματικότητα των προβλέψεων του ΠΔ της 23/2/1987 (Δ’ 166). Το νέο Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει 15 γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, οι οποίες καλύπτουν τον αστικό και αγροτικό χώρο, σε αντιστοιχία με το πεδίο εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων. Αντίστοιχα, οι προβλεπόμενες ειδικές χρήσεις έχουν εμπλουτιστεί ώστε να αποτυπωθεί το εύρος των αλλαγών στον σύγχρονο τρόπο ζωής, των νέων αναγκών καθώς και των κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων που ο αστικός και εξωαστικός χώρος καλούνται να ικανοποιήσουν.

Ο Υπουργός καλεί όλους τους πολίτες, τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του σχεδίου ΠΔ. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00 μμ.

συνδεσμος διαβουλευσης:  http://www.opengov.gr/minenv/?p=8443συνδεσμος μεταφορτωσης σχεδιου νομου:  
Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ - Εκδήλωση για τους Δασικούς Χάρτες στο ΤΕΕ

Εκδήλωση για τους Δασικούς Χάρτες στο ΤΕΕ

 Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, διοργανώνει την Τετάρτη 1η Μαρτίου στη Λάρισα ημερίδα  με θέμα «ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
Σας επισυνάπτουμε το Πρόγραμμα και την Αφίσα της εκδήλωσης.


            Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι ο Σύλλογος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Περιφερειακό Τμήμα  Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας και ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος – Τοπικό Τμήμα Λάρισας.

Για την Δ.Ε
Ο Πρόεδρος

Παπαγεωργίου Νικόλαος