Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τεχνική ενημέρωση, στείλτε μας το mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: civilenglar@gmail.com

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

Υπόδειγμα Σύνταξης Ιδιωτικών Συμφωνητικών (4)

Τα υποδείγματα που παρουσιάζουμε δεν είναι δεσμευτικά. Ο καθένας μπορεί να τα τροποποιήσει όπως αυτός κρίνει.

Υπενθυμίζουμε το σχετικό έγγραφο του Τ.Ε.Ε. το οποίο αναρτήσαμε στις 11/12/12 και αναφέρεται στην εισαγωγή ψηφιοποιημένου αντιγράφου έγγραφης συμφωνίας για την ανάθεση υπηρεσιών Μηχανικού, το οποίο μπορείτε να δείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση.(http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/amoibes/note20121129.pdf).ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:      
ΕΡΓΟ: ΔΥΟΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ

Στην Λάρισα σήμερα την 01/01/2013 οι κάτωθι υπογράφοντες το παρόν, αφενός ο …………… του …………………… και της …………….., σύζυγος ……………..  κάτοικος ……………………………, με Α.Φ.Μ.: ……………… ΔΟΥ: ………………., Α.Δ.Τ.: …………….. , τηλ. επικοινωνίας: …………………, καλούμενος στη συνέχεια για λόγους συντομίας "Εργοδότης" και αφετέρου ο ………………….. του ……………….. και της ………………, κάτοικος ………………….., με Α.Φ.Μ.: …………………. ΔΟΥ: ………………., Α.Δ.Τ.: …………………., τηλ. επικοινωνίας: …………………,  καλούμενος στη συνέχεια για λόγους συντομίας "Ανάδοχος", συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Με το παρόν συμφωνητικό ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός ο τελευταίος αναλαμβάνει τις μελέτες για την έκδοση οικοδομικής αδείας με τίτλο «ΔΥΟΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ», στην Λάρισα και συγκεκριμένα στην οδό ………………….. Πρόκειται για μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας ………………τμ, με υπόγειο επιφάνειας ……………τμ και στέγη. Η αναλυτική περιγραφή ανά είδος μελέτης, επίβλεψης ή άλλης υπηρεσίας μηχανικού και το ποσοστό συμμετοχής εκάστου για τον υπολογισμό της κατανομής της νόμιμης και η κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής δίνονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της συμφωνίας το οποίο είναι η αναφορά με τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ” με τα σημεία γνησιότητας και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Τυχόν ελάσσονες τροποποιήσεις του έργου που δεν επιβάλλουν αλλαγή της συμφωνηθείσας αμοιβής θα αποτυπώνονται μόνο στο αναθεωρημένο αντίγραφο του υπολογισμού αμοιβών.
 
ΑΡΘΡΟ 2 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με το παρόν τις εξής υποχρεώσεις:
1. Να εκτελέσει προσηκόντως τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο έργο, στις προθεσμίες που τυχόν προβλέπονται είτε από το Νόμο, είτε από πράξεις της Διοίκησης, είτε από το παρόν συμφωνητικό.
2. Ειδικότερα αναφέρεται ότι κατά την εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες μηχανικού που αναφέρονται στο παρόν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων προδιαγραφές.


ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το ανατεθέν σε αυτόν έργο (προμελέτη, οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής) με το παρόν συμφωνητικό και να το παραδώσει στον Εργοδότη εντός προθεσμίας …………… ημερών αρχομένης από την  υπογραφή του παρόντος.
2. Στην ανωτέρω προθεσμία δεν υπολογίζεται ο χρόνος που απαιτείται από τις διάφορες αρμόδιες αρχές (κρατικές - ιδιωτικές) για τη διενέργεια από αυτές πράξεων απαραιτήτων για την υλοποίηση του αναληφθέντος με την παρούσα έργου.
 
ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για την επιλογή των βοηθών εκπληρώσεως και τις ενέργειες αυτών.
2. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστέρηση παράδοσης του ανωτέρω έργου του, που τυχόν οφείλεται σε ανάλογες καθυστερήσεις του Εργοδότη ή των προστηθέντων του.
3. Ο Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την περίπτωση που το αναληφθέν με την παρούσα από αυτόν έργο παρουσιάζει ελλείψεις εξαιτίας οδηγιών που έδωσε ο Εργοδότης, παρά τις ρητές αντιρρήσεις του.
4. Ο Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη και δικαιούται πλήρως τη συμφωνημένη αμοιβή του και τυχόν δαπάνες που έκανε, στην περίπτωση που το αναληφθέν με την παρούσα έργο δεν επιτυγχάνεται ή δεν παρουσιάζει τις συμφωνημένες ιδιότητες ή παρουσιάζει ελαττώματα,  εξαιτίας των στοιχείων που χορήγησε ο Εργοδότης στο Μηχανικό ή του τρόπου που αυτός όρισε για την εκτέλεσή του από το Μηχανικό.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
1. Ο Εργοδότης με την παράδοση σε αυτόν του έργου που έχει αναλάβει με την παρούσα ο Ανάδοχος  υποχρεούται να καταβάλει σε αυτόν τον τελευταίο ως αμοιβή μελέτης το ποσό των …………………. και ως αμοιβή επίβλεψης το ποσό των ………………….. για τις υπηρεσίες που παρέχει ο Ανάδοχος δυνάμει της παρούσας σύμβασης. Το τίμημα της αμοιβής μελέτης θα καταβληθεί με την υπογραφή του παρόντος.
2.   Η παραπάνω αμοιβή επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23%. Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις ιδιοκτήτη υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, υπέρ Δημοσίου, καθώς και η προκαταβολή στο ΙΚΑ.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση για λόγους που βρίσκονται πέραν του ευλόγου ελέγχου των μερών και δεν θα μπορούσαν λογικά να προβλεφθούν και να αναμένονται, και μόνο για όσο χρόνο το γεγονός της ανωτέρας βίας διαρκεί.
2. Δεν επιτρέπεται επίκληση γεγονότος ανωτέρας βίας προκειμένου να αρνηθούν τα συμβαλλόμενα μέρη την εκπλήρωση υποχρεώσεων τους, οι οποίες σύμφωνα με το παρόν θα έπρεπε να έχουν εκπληρωθεί πριν ανακύψει το γεγονός της ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Η παρούσα σύμβαση δεν εκχωρείται ή μεταβιβάζεται σε οποιονδήποτε τρίτο εν όλω ή εν μέρει, ούτε είναι δυνατή η υποκατάσταση κάποιου των συμβαλλομένων μερών από άλλο, μη συμβαλλόμενο στο παρόν, μέρος.
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1. Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα έως την αποπεράτωση του έργου να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση, χωρίς την ύπαρξη σπουδαίου λόγου. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να καταβάλει στο Μηχανικό το σύνολο της προκύπτουσας από την παρούσα σύμβαση αμοιβής.
2. Εάν ο Ανάδοχος δεν αρχίσει εγκαίρως την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει με το παρόν συμφωνητικό ή εάν, χωρίς υπαιτιότητα του Εργοδότη επιβραδύνει την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου στο σύνολο της ή εν μέρει με τρόπο που αντιβαίνει στη σύμβαση και καθιστά αδύνατη την έγκαιρη περάτωση του έργου, ο Εργοδότης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση, χωρίς να περιμένει το χρόνο της παράδοσης του έργου. Στην περίπτωση αυτή ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο το σύνολο των δαπανών που αυτός έχει κάνει για την εκτέλεση του έργου έως τη στιγμή της υπαναχώρησης του Εργοδότη, όπως και το σύνολο των αμοιβών του για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει προς εκτέλεση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΤΗΡΗΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης συμβάσεως και για απεριόριστο χρόνο μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της, να τηρεί εχεμύθεια σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται σε γνώση του εξ αφορμής της εκτέλεσης του έργου και αφορά είτε στο παρόν έργο ειδικά, είτε  στην οργάνωση της Εργοδότριας γενικότερα.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Ή ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ
1. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
2. Το παρόν συμφωνητικό είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης των μερών και για το λόγο αυτό τα μέρη παραιτούνται αμοιβαία κάθε τυχόν δικαιώματός τους για προσβολή ή διάρρηξη αυτού για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ως και για τους αναφερόμενους στις διατάξεις των άρθρων 178 και 179 ΑΚ λόγους.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο κύριος του έργου αποδέχεται ότι,
1. Η τελικώς νόμιμη αμοιβή της μελέτης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης, ως θα παραδοθεί, συντασσόμενο κατά τις οικείες διατάξεις.
2. Η νόμιμη αμοιβή επίβλεψης θα υπολογιστεί κατά το νόμο σύμφωνα με την συνολική δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί για την κατασκευή του έργου.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
1. Ο Ανάδοχος Μηχανικός δηλώνει πως θα γνωστοποιήσει στο Τ.Ε.Ε. τα οριστικά στοιχεία του έργου μετά την περαίωση της παροχής.
2. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης για την καταβολή της αμοιβής από τον Εργοδότη, το Τ.Ε.Ε. δικαιούται να επιδιώξει την είσπραξη της διά της δικαστικής οδού, κατά τα αναφερόμενα στο Άρθρο 59 του Ν.3919/2010.
 
 
ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό.
2. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή του παρόντος αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Λάρισας.


Σε πίστωση των ανωτέρω συνετέθη το παρόν σε πέντε (5) ισόκυρα αντίτυπα, τα οποία, αφού ανεγνώσθησαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφησαν από αυτά ως έπεται. Έκαστος δε των συμβαλλομένων έλαβε από ένα αντίτυπο.

Οι Συμβαλλόμενοι
Ο Εργοδότης                                                                                        Ο Μηχανικός

1 σχόλιο :

  1. Ειναι πολυ καλη η συγραφη και δικαιως μπορει ο οποιοσδηποτε να το αντιγραψει και να βαδισει πανω σ'αυτο, χωρις να εχει αλλο προβλημα με την επαφη του σε δικηγορους 'η λογιστες!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή