Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τεχνική ενημέρωση, στείλτε μας το mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: civilenglar@gmail.com

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

TEE: Δημόσια Διαβούλευση για την Επικαιροποίηση Εγκεκριμένων Τεχνικών Προδιαγραφών που Αφορούν Κτιριακές Υποδομές

Σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του ΥΠΟΜΕΔΙ προς το ΤΕΕ, έχει ξεκινήσει ήδη η διαβούλευση για δώδεκα (12) τεχνικές προδιαγραφές, όπως εμφανίζονται κατωτέρω.
Μέχρι τις 15/01/2016 μπορείτε να στέλνετε τις παρατηρήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  dky.ggy@gmail.com συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2106427887 και 2103303485.
Ποιες τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται σε διαβούλευση:

ΕΠ.ΕΤΕΠ 01-01-01-00
01      Κατασκευές από Σκυρόδεμα
01  Παραγωγή και Διάστρωση Σκυροδέματος
01      Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος
ΕΠ.ΕΤΕΠ 01-01-03-00
01  Κατασκευές από σκυρόδεμα
01  Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέματος
03  Συντήρηση του σκυροδέματος
ΕΠ.ΕΤΕΠ 01-02-01-00
01      Κατασκευές από Σκυρόδεμα
02  Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων
01      Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΕΠ.ΕΤΕΠ 01-03-00-00
01      Κατασκευές από σκυρόδεμα
03      Ικριώματα
ΕΠ.ΕΤΕΠ 04-09-02-00
04    Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων
09    Λεβητοστάσια – Ψυχροστάσια02    Εγκαταστάσεις Χαλύβδινων Λεβήτων
ΕΠ.ΕΤΕΠ 04-50-01-00
04      Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων
50      Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας
01    Σύστημα Σύλληψης Κεραυνού
ΕΠ.ΕΤΕΠ 04-50-02-00
04      Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων
50      Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας
02    Σύστημα Αγωγών Καθόδου
ΕΠ.ΕΤΕΠ 10-02-02-01
10      Φυτοτεχνικά Έργα
02      Τεχνικές Εργασίες
02      Εξοπλισμός πάρκων και πλατειών
01  Καθιστικά υπαίθριων χώρων
ΕΠ.ΕΤΕΠ 10-02-02-02
10      Φυτοτεχνικά Εργα
02      Τεχνικές Εργασίες
02      Εξοπλισμός πάρκων και πλατειών
02  Κάδοι απορριμμάτων
ΕΠ.ΕΤΕΠ 10-02-02-03
10      Φυτοτεχνικά Εργα
02      Τεχνικές Εργασίες
02      Εξοπλισμός πάρκων και πλατειών
03    Εξοπλισμός παιδικής χαράς
EΠ.ΕΤΕΠ 10-05-01-00
10      Φυτοτεχνικά Εργα
05      Εγκατάσταση Πρασίνου
01      Φυτεύσεις δένδρων – θάμνων
ΕΠ.ΕΤΕΠ 14-02-04-00
14      Επεμβάσεις (επισκευές – ενισχύσεις)
02      Φέρουσες Τοιχοποιίες
04  Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων

Συνημμένα οι Τεχνικές Προδιαγραφές σε ηλεκτρονική μορφή.

01-01-01-00 Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος


Πηγή: http://web.tee.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου